Obec Svídnice a Suchá Rybná

Obecní úřad Svídnice
Svídnice 36, 517 41  Kostelec nad Orlicí
tel.: +420 773 426 000
e-mail.: obec@svidnice.cz        okr. Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký

Obecní úřad | Úřední deska | Povinné informace | Odkazy

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

Obec Svídnice

2. Důvod a způsob založení

Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, vznikla Obec Svídnice jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

3. Organizační struktura

Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce, kterému je podřízena účetní.
Obec má sedmičlenné zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2018.

Zastupitelstvo:

 • Jan Štefanides - starosta
 • Jan Mazura - místostarosta
 • Martin Vídeňský
 • Petr Dubský
 • Mojmír Jindrásek
 • Tomáš Bulíř
 • Ladislav Kožina

Složení výborů a komisí

Komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Finanční výbor:

 • Jan Mazura - předseda
 • Hana Vídeňská
 • Tomáš Bulíř

Kontrolní výbor:

 • Martin Vídeňský - předseda
 • Petr Dubský
 • Ladislav Kožina

Organizační složky obce

 • SDH Svídnice
 • Knihovna Svídnice

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

  Obec Svídnice
  Svídnice 36
  517 41 Kostelec nad Orlicí

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad Svídnice
  Svídnice 36

4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 19-21 h

4.4 Telefonní čísla

  +420 773 426 000

4.5 Číslo faxu

  -

4.6 Adresa internetové stránky

4.7 Adresa e-podatelny

4.8 Další elektronické adresy

5. Bankovní spojení

  100514826/2250 (CREDITAS a.s.)

6. Identifikační číslo (IČO)

  00579203

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

  Obec není plátce DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce

Závěrečný účet obce

Kontrola hospodaření obce

Inventarizace majetku obce

Veškeré informace v rubrice Hospodaření obce

8.3 Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

9. Žádat o informace lze:

 • osobně na Obecním úřadě Svídnice v úředních dnech a hodinách
 • telefonicky na čísle +420 773 426 000
  není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • písemnou žádost můžete doručit:
  • elektronicky (e-mailem) na adresu obec@svidnice.cz
  • poštou na adresu Obec Svídnice, Svídnice 36, 517 41 Kostelec nad Orlicí
  • datovou schránkou - 7saapfm

  Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • osobně na Obecním úřadě Svídnice v úředních dnech a hodinách
 • telefonicky na čísle +420 773 426 000
 • elektronicky (e-mailem) na adresu obec@svidnice.cz
 • poštou na adresu Obecní úřad Svídnice, Svídnice 36, 517 41 Kostelec nad Orlicí
 • datovou schránkou - 7saapfm

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

 • osobním podáním na Obecním úřadě Svídnice
 • poštou na adresu Obecní úřad Svídnice, Svídnice 36, 517 41 Kostelec nad Orlicí k rukám starosty

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Dokumenty

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx.

Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz.
konkrétně životní situace zde: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Svídnice jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu

14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky


15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Úkon

Množství

Cena

Tisk nebo kopírování černobíle

- 1 strana formátu A4

1,- Kč

- 1 strana formátu A3

2,- Kč

Tisk barevně

- 1 strana formátu A4

20,- Kč

Kopírování na datové nosiče

- 1 ks nenahrané diskety

10,- Kč

- 1 ks kopírování diskety

20,- Kč

- 1 ks nenahraného CD

20,- Kč

- 1 ks kopírování CD

40,- Kč

Kopírování a úkony na vlastní disketě (CD) žadatele je nepřípustné

Poštovné + balné

- dle druhu zásilky a dle platných ceníků

Telefonní poplatky

- dle sazeb operátorů

Mzda (činnost při zpracování informace)

50,- /hod.

Vzniknou-li při poskytování informací další nutné výdaje, např. zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby, apod., budou tyto výdaje zahrnuty do vyúčtování celkové úhrady.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

16.2. výhradní licence

§ 14a zák. č. 106/1999 Sb.
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací

 • Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona2b).
 • Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
 • Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
 • Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
 • Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
 • Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Informace o zpracování osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Obecní úřad Svídnice provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny

19. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

 • Živnostenský rejstřík - pro přístup k živnostenskému rejstříku použijte následující odkaz Centrální registr živnostenského podnikání a do pole "Obec" vyhledávacího formuláře zadejte heslo "Svídnice" a okres "Rychnov nad Kněžnou"

20. Informace o obecním informačním systému

21. Informace o územním plánu

Důvodem pro zpracování územního plánu obce Svídnice je potřeba reagovat na aktuální potřebu aktualizovat rozvojové záměry obce ve všech funkcích a vytvořit závazný podklad pro koordinaci všech investičních i neinvestičních aktivit na území obce v intencích udržitelného rozvoje při respektování jeho přírodních a kulturních hodnot.


© 2004+ — obec@svidnice.cz — W3C: XHTML, CSS —
Warning: gethostbyaddr(): Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /pub/svidnicewa/svidnice.cz/web/www/index.php on line 132
,