Obec Sv�dnice a Such� Rybn�

Obecn� ��ad Sv�dnice
Sv�dnice 36, 517 41  Kostelec nad Orlic�
tel.: +420 494 547 288
e-mail.: obec@svidnice.cz        okr. Rychnov nad Kn�nou, kraj Kr�lov�hradeck�

Aktuality | P�idat novou zpr�vu | N�pov�da | ��edn� deska

Aktuality

<< Dal�� P�edchoz� >>

Uzav�en� obecn�ho ��adu — 13.09.18 ⁄ 10:52:58

Dne 17.9.2018 je z d�vodu pokl�dky podlahy uzav�en Obecn� ��ad ve Sv�dnici.

P�tr�n� skon�ilo ��astn� — 09.07.18 ⁄ 17:42:56

http://www.policie.cz/clanek/kralovehradecky-kraj-zpravodajstvi-patrani-skoncilo-stastne.aspx

V�stava Chleny — 25.09.17 ⁄ 19:56:16

�esk� zahr�dk��sk� svaz mikroregionu Brodec p�i p��le�itosti sv� pades�tilet� �innosti po��d� ve�ejnou v�stavu "Bl�e k p��rod�" v sobotu dne 7.10.2017 od 9 do 17 hodin v obecn�m s�le ve Chlenech. Mo�no se z��astnit sout�e o nejlep�� marmel�du.

Sraz rod�k� — 03.07.17 ⁄ 20:44:19

images/rodaci-2017.png

Cestovatelsk� dvoup�edn�ka - ISLAND a UGANDA — 04.03.17 ⁄ 23:28:39

Dne 25.03.2017 se od 18:00 hod. kon� v klubu "NA HR�ZI" cestovatelsk� dvoup�edn�ka o Islandu (Michal Jindr�sek) a Ugand� (Jaroslav Valenta). Te��me se na setk�n�.

images/plakat17.jpg

Cesta okolo sv�ta — 20.02.17 ⁄ 20:53:44

V sobotu 25.2.2017 se kon� v klubu "Na hr�zi" od 17hod. p�edn�ka ing. Petra Dubsk�ho o jeho cest� okolo sv�ta.

Pta�� ch�ipka — 06.02.17 ⁄ 20:33:43

Upozor�ujeme chovatele dr�be�e na v�skyt pta�� ch�ipky v Kold�n�-Hradisko 115. Na ��edn� desce je vyv�eno na��zen� krajsk� veterin�rn� spr�vy. Na�e obec je v p�smu dozoru. O� Sv�dnice.

�zemn� pl�n Sv�dnice — 15.12.15 ⁄ 12:28:33

Projekt: �zemn� pl�n Sv�dnice (evid. �. 12RRD03-0055)
images/khk.png

Oprava hav�rie de��ov� kanalizace a chodn�ku — 04.11.15 ⁄ 16:44:36

Projekt: Oprava hav�rie de��ov� kanalizace a chodn�ku (evid. �. 15POV02-0068)
images/khk.png

Beseda k Z�konu o provozu na pozemn�ch komunikac�ch — 18.02.15 ⁄ 11:53:52

Sbor Dobrovoln�ch hasi�� ve Sv�dnici V�s srde�n� zve na

besedu k Z�konu o provozu na pozemn�ch komunikac�ch,

kter� se kon� v sobotu dne 21.2.2015 od 17 hodin v Klubu na hr�zi.
Zveme v�echny ��astn�ky silni�n�ho provozu v�etn� chodc� a cyklist�

Volby 2014 — 21.11.14 ⁄ 19:16:58

V�sledky voleb do obecn�ho zastupitelstva 2014

<< Dal�� P�edchoz� >>

P�idat novou zpr�vu

*Va�e zpr�va

"Aktuality" slou�� podobn� jako n�st�nka. M��ete vkl�dat pozv�nky, r�zn� d�le�it� sd�len� apod. K diskusi pou��vejte f�rum. D�kujeme. V�ce viz. n�pov�da.

*Ochrana proti SPAMU: Zn�m� strom vesnice je?

< Nahoru


© 2004-2015 — obec@svidnice.cz — W3C: XHTML, CSS — CESSNA, 81.31.35.43
PHP Warning: Unknown(): Unable to load dynamic library 'c:\Php441\extensions\php_iconv.dll' - Uveden� modul nebyl nalezen. in Unknown on line 0